فارسی نهم درس چهارم هم نشین

حجم فایل : 440.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا درس چهارم
هم نشین
فارسی نهم نکات کلیدی متن:
+ مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا، همچون نسیم دل انگیزی است.
مصاحبت: هم نشینی- شکیبا: صبور- تشبیه در این بیت واضح است.
+ دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟/ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
شوق حاصل از دیدن یار غایب، تشبیه شده است به شوق حاصل از باریدن باران بر سر تشنه ای در بیابان.
+ تنهایی یکی از سنگین ترین مصائب است مصائب: مصیبت ها، سختی های بزرگ
+ ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی
شوق زیادی ندارد بدون دوست یار همراه زندگی کردن.
+ چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می زنند امّا در حقیقت گرگ هایی در جامة گوسفندان هستند.
لاف: ادّعا – جامه: لباس + هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متّهم گردد.
یعنی اگر حتّی خودش مثل آن ها نشود و عمل نکند، متّهم به عمل کردن به شیوة آنان می شود.
+ پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان نبوّتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند/ پی نیکان گرفت و مردم شد
پسر نوح به علت همنشینی با بدان، نسب پیامبری خود را از دست داد.در مقابل، سگ اصحاب کهف به علت همنشینی با نیکان، خوی و خصلت انسانی و جایگاه آدمی به دست آورد. + همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید
به: بهتر – تا باعث افزایش پیشرفت عقلی و دینی تو شود. نکتة زبانی:
صفت برتر( تفضیلی) : برای بیان برتری چیزی نسبت به چیز دیگر از آن استفاده می کنیم:
این خانه، کوچک تر از آن خانه است. ( در جایگاه مقایسة دو خانه با یکدیگر)
صفت برترین( عالی) : برای مقایسه میان یک چیز با مجموعه ای از انواع خود از آن استفاده می کنیم:
او خشن ترین مردی است که تا به حال دیده ام. پایان...